Herroepingsrecht voor consumenten

Annuleringsbeleid

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt of heeft genomen.

In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die u als onderdeel van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (visunext Netherlands B.V , Nassauplein 30 , 2585 EC Den Haag , info@visunext.nl, Fax: +31 (0) 541 - 76 83 39 , Telefoon: +31 (0) 541 - 76 83 30 ) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. U kunt dit modelformulier voor herroeping gebruiken of ons herroepingsformulier ook elektronisch op onze website invullen en verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de terug te zenden goederen hebben ontvangen, terugbetalen.

Wij zullen de goederen ophalen of de kosten van terugzending voor onze rekening nemen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. In geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, indien dit eerder is.

Speciale opmerkingen

Als u deze overeenkomst door middel van een lening financiert en later herroept, bent u ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit geldt in het bijzonder wanneer wij tegelijkertijd uw kredietgever zijn of wanneer uw kredietgever bij de financiering gebruik maakt van onze medewerking. Indien de lening op het moment van de herroeping of de teruggave reeds aan ons is verstrekt, treedt uw kredietgever met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave in onze rechten en plichten uit de gefinancierde overeenkomst tegenover u. Dit laatste geldt niet als het onderwerp van deze overeenkomst de verwerving van financiële instrumenten is (bijv. effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als u daarvoor ook een herroepingsrecht heeft.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het bovengenoemde herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve deze informatie in te vullen en aan ons terug te sturen).

aan:

visunext Netherlands B.V

Nassauplein 30

2585 EC Den Haag

Fax: +31 (0) 541 - 76 83 39 E-mail: info@visunext.nl

Hierbij herroep ik/wij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen/verrichting van de volgende dienst

Besteld op /ontvangen op

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

Datum

_____________________________

Doorhalen wat niet van toepassing is